Gwobr Cambrian Medieval Celtic Studies ar gyfer ysgolheigion ifainc

Y mae Cyhoeddiadau CMCS yn gwahodd ceisiadau am Wobr Flynyddol CMCS werth £250. Cynigir y wobr am erthygl wreiddiol (rhwng 5,000 a 15,000 gair) ar unrhyw agwedd ar y gwledydd Celtaidd eu hiaith yn ystod yr Oesoedd Canol.

15 Ebrill 2022 fydd y dyddiad cau ar gyfer anfon erthygl i mewn (drwy atodiad e-bost at cmcspub@gmail.com). Ni ddylai erthyglau fod ar gael ar y We mewn unrhyw ffurf ac ni ddylent fod dan ystyriaeth gan gyfnodolyn arall nac ar gyfer unrhyw wobr arall. Bydd gan CMCS yr hawl i argraffu'r erthygl arobryn, os bydd adolygwyr yn ei chymeradwyo. Dylai ceisiadau fod yn gymwys i'w cyhoeddu yn CMCS yn yr un flwyddyn galendr.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 30 neu'n iau ar y dyddiad cau. Gan ei bod yn anodd cymharu amgylchiadau, ni ellir caniatáu eithriadau ar gyfer y rheini sydd wedi cychwyn ar eu haddysg yn hwyr, neu sydd wedi cymryd saib yn eu gyrfa, neu sydd wedi newid maes eu disgyblaeth, a.y.y.b. Dylai'r rheini, fodd bynnag, nodi y bydd CMCS o 2022 ymlaen yn cynnig breindal hyd at £100 i awdur pob erthygl, waeth beth fo eu hoedran. Er bod ansawdd cyfnodolion academaidd yn llwyr ddibynnol ar eu hawduron, nid yw'r rhan fwyaf o gyhoeddwyr cyfnodolion yn rhannu unrhyw elw â'u hawduron. Gobaith Cambrian Medieval Celtic Studies yw gwrth-droi'r duedd hon.